ปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจาก Operation

ปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจาก Operation

บางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจาก Operation ต่างเช่น TOT, Ture,  3BB