มาตรฐานการป้องกัน IP Code

มาตรฐานการป้องกัน IP Code, International Protection Rating

IP Code ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า IP แล้วตามด้วยตัวเลขสองตัว และอาจมีตัวอักษรอังกฤษต่อพ่วงท้ายด้วยในบางครั้ง เป็นรหัสที่ถูกจัดลำดับตามความสามารถในการป้องกันต่อ การกัดกร่อนต่อวัสดุที่เป็นของแข็ง, ฝุ่น, การสัมผัสอย่างรุนแรง และน้ำ ที่มีต่อตัวป้องกันซึ่งบรรจุอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคอยู่ภายใน (Electrical enclosure) มาตราฐานที่กำหนดมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดแก่ผู้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆมากกว่าการพิจาณาเฉพาะคำว่า “กันน้ำ” หรือ “Waterproof”

IP 66 คือ สามารถป้องกันฝุ่นได้และสามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
IP 67 คือ สามารถป้องกันฝุ่นได้และสามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร

ตัวเลขตัวแรก กำหนดระดับของการป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์หรือแผงวงจรอิเล็กโทรนิคที่อยู่ภายในตัวบรรจุภันท์ (enclosure) โดยเน้นการป้องกันของแข็งและฝุ่นละออง

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ โดยฝุ่นสามารถผ่านได้บ้างเล็กน้อย
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้

ตัวเลขตัวที่สอง กำหนดระดับของการป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์หรือแผงวงจรอิเล็กโทร นิคที่อยู่ภายในตัวบรรจุภันท์ (enclosure) โดยเน้นการป้องกันของเหลว

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = dripping water : สามารถป้องกันหยดน้ำที่ตกใส่ในแนวตั้งได้
2 = สามารถป้องกันน้ำที่ฉีดใส่ในระดับเอียง 15 องศาจากแนวตั้งได้
3 = spraying water : สามารถป้องกันน้ำที่ฉีดใส่ในระดับเอียง 60 องศาจากแนวตั้งได้
4 = splashing water : สามารถป้องกันละอองน้ำได้ในทุกด้านของอุปกรณ์ (โดยอนุญาติให้น้ำเข้าได้เล็กน้อย)
5 = water jets : สามารถป้องกันการฉีดน้ำได้ในทุกด้านของอุปกรณ์ (โดยอนุญาติให้น้ำเข้าได้เล็กน้อย)
6 = powerful water : สามารถป้องกันการฉีดน้ำได้ (เช่นบนดาดฟ้าเรือ) (อนุญาติให้น้ำเข้าได้เล็กน้อย)
7 = immersion up to 1m : สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

ip-ratings-chart1