ระบบวงจรปิด

ระบบวงจรปิด

จะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อนาล็อค(Analog) กับ ดิจิตอล(Digital)